Turkistonda ilm-fan taraqqiyoti


Tarix fanidagi yutuqlar


XIX asr oxiri–XX asr boshlarida ilm-fan sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Bu muvaffaqiyatlarga erishishda jadidlarning o‘rni katta bo‘ldi.
Ular tarbiyaviy maqsadlarda tarix sohasidagi tadqiqotlarni rivojlantira boshlashdi. Jadidlar tarixni xonlar, sultonlar va amirlar almashinuvi sifatida tasvirlash o‘rniga xalq tarixning haqiqiy bunyodkori ekanini o‘quvchilarga tanishtira boshlashdi. Tarixchi va jurnalist Mulla Olim Maxdum hoji ʻʻTarixi Turkistonʼʼ (Turkiston tarixi) asarini yozdi. Bu asar o‘zbek tilida bosmadan chiqdi. Unda qadimgi davrdan to Turkistonning XX asr boshlarigacha bo‘lgan voqealari yilnomasi bayon etilgan edi. Bu kitob o‘zbek tilidagi ilk tarixiy asar sifatida shuhrat qozondi. Jadidlar Turkistonda savodxon va bilimdon kishilarni tarbiyalashda tarix fanining ahamiyatini yuqori baholar edilar.
Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkistonning barcha aholisiga ʻʻhozirgi dunyoda yashash, ziyoli, komil va odilʼʼ bo‘lish uchun o‘z vatani tarixini o‘rganish da’vati bilan murojaat qildi. Bu davrning yana bir yirik tarixchi olimi Muhammad Solih edi. U 25 yillik izlanishlaridan keyin ʻʻTarixi jadidai Toshkentʼʼ (Toshkentning yangi tarixi) asarini yozgan. Asar Toshkent shahrining XIX asrdagi qiyofasi batafsil yoritilganligi bilan qimmatlidir.

Ulug‘bek rasadxonasi

Xorazmlik mashhur olim Muhammad Yusuf Bayoniy ham avlodlarga ikki yirik tarixiy asarini meros qoldirgan. Bular ʻʻXorazm tarixiʼʼ va ʻʻShajarayi Xorazmshohiyʼʼ asarlaridir. Rus tadqiqotchilari ham o‘lkadagi tarix fani rivojiga sezilarli hissa qo‘shgan. Ulardan biri sharqshunos va arxeolog V. Vyatkin (1869–1932) bo‘lib, u Samarqandda faoliyat yuritdi. V. Vyatkin mahalliy tarixchilar bilan birgalikda ancha vaqt Ulug‘bek rasadxonasi o‘rnini izladi.
1908-yilda rasadxona binosi qoldiqlarini va rasadxonaga tegishli asbob-uskunalarning bir qismini topishga muvaffaq bo‘ldi. U ʻʻShohizindaʼʼ, ʻʻCho‘ponotaʼʼ, ʻʻAfrosiyob qo‘rg‘oniʼʼ asarlarini yozdi. Rus va o‘zbek tillarini o‘rganish bo‘yicha qator darsliklar muallifi bo‘ldi. 1895-yilda tashkil etilgan Arxeologiya havaskorlari to‘garagining qatnashchilari o‘lkadagi tarixiy yodgorliklarni o‘rganishga kirishdi. Garchi qidiruv va qazish ishlari kamdan kam o‘tkazilgan bo‘lsa-da, ular ayrim arxeologik obyektlarni izlab topish va yodgorliklarni tavsiflash bilan shug‘ullanib, sohaga muayyan hissa qo‘shishdi.


Tabiiy fanlarning rivojlanishi


O‘rta Osiyoni imperiyaning bir qismiga aylandi deb hisoblagan mustamlakachi hukumat o‘lkani faol o‘zlashtirish maqsadida ilm-fanni rivojlantirishga ham harakat qildi. Eng avvalo, 1867-yilda mintaqaning bosh xaritasi tuzib chiqildi. Hududni xaritalashtirish va iqlimini o‘rganish uchun Toshkentda meteorologiya stansiyasi tashkil etildi. Mutaxassislar yetishmasligi sababli uzoq vaqt davomida keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlarni shakllantirish amalga oshirilmadi. Faqat XIX asrning 90-yillarida va XX asr boshlarida O‘rta Osiyoning tabiiy boyliklarini o‘zlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan tadqiqot ishlari avj oldi. Mashhur rus zoologi va sayyohi N. A. Seversev Pomir tog‘ tizimini o‘rganib chiqdi. U sayohati davomida botanikaga va minerallarga oid namunalar to‘pladi. P. P. Semyonov Tyanshanskiy Tyanshan tog‘ tizimini o‘rganib, muzlik, vulqonlar haqida qiziqarli ma’lumotlar to‘pladi. A. P. Fedchenko Farg‘ona vodiysi va Oloyni, shuningdek, Zarafshon vodiysi bilan Qizilqumni ham tekshirib chiqdi. O‘lkadagi ilmiy tadqiqotlar imperiya uchun harbiy-siyosiy nuqtayi nazardagi ahamiyati bilan birinchi o‘rinda turardi.
1871-yilda tashkil etilgan O‘rta Osiyo Olimlar jamiyati mablag‘ yo‘qligi tufayli 1893-yilda o‘z faoliyatini to‘xtatishga majbur bo‘lgan edi. Turkiston qishloq xo‘jaligi jamiyati ancha faol ish boshladi. Jamiyat nashr ettirgan ʻʻTurkistonning qishloq xo‘jaligiʼʼ jurnali sohadagi ishlab chiqarish, yerlarni sug‘orish, dehqonchilik va yerdan foydalanish borasidagi ilg‘or usullarni targ‘ib qildi. Qishloq xo‘jaligi jamiyati mustamlakachilar manfaatidan kelib chiqib, paxtachilikni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar bilan shug‘ullandi.
Mahalliy iqlim sharoitiga moslashgan o‘ziga xos O‘rta Osiyo paxta navidagi dastlabki hosil yetishtirildi. 1876-yil Toshkentda Turkiston muzeyi (hozirgi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi) tashkil etildi. 1870-yili Toshkentda Turkiston xalq kutubxonasi tashkil etilishi ham O‘rta Osiyoda fan va madaniyatning rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Undagi kitoblarning aksariyat qismi Turkiston tarixi va tabiatiga oid nodir asarlar bo‘lgan.


Adabiyot


Bu davrda bir qator adabiyot namoyandalari yetishib chiqdi. Shulardan biri o‘zbek demokratik shoiri Ubaydulla Solih o‘g‘li Zavqiy bo‘lib, u bitgan satirik she’rlarida hukmdorlar va ruhoniylar xatti-harakatlari tanqid qilinadi. Zavqiy erk va ozodlikni tarannum etgan she’rlari uchun zindonga tashlandi. Sharq adabiyoti uchun an’anaviy bo‘lgan janr she’riyat edi. Turkistonda she’riyatning shakl va mazmuni bir-biridan farqlanuvchi va ba’zan bir-biriga zid bo‘lgan so‘fiylik va tanqidiy-realistik oqim mavjud edi. Shoirlar va yozuvchilar o‘z ijodlarida xalq dardini, davrning dolzarb muammolarini aks ettirishga harakat qilishgan. Ular orasida Muqimiy, Furqat, Zavqiy, shoira Anbar otin, Avaz O‘tar o‘g‘li, Ahmad Donish va boshqalarning ijodini alohida ajratib ko‘rsatish mumkin. She’rlaridagi haqqoniylik va samimiylik ularni mashhur xalq shoirlariga aylantirdi.

Muqimiy

Muhammad Aminxo‘ja Muqimiy Qo‘qon shahrida tug‘ilgan. U ʻʻSaylovʼʼ, ʻʻTanobchilarʼʼ, ʻʻHapalak qishlog‘i ahlining xonga arziʼʼ va boshqa satirik asarlar, ʻʻQo‘qondan Farg‘onagachaʼʼ, ʻʻQo‘qondan Isfaragachaʼʼ kabi ilk sayohatnomalarning muallifidir. Anbar otin ham Zavqiy kabi erksevar va hurfikr she’rlari bilan shuhrat topdi. Shoira Qo‘qon shahrida yashab, ayollarning jamiyat va oiladagi haq-huquqsiz ahvoli to‘g‘risida achchiq haqiqatlarni qalamga oldi. Ayollarning erkinligi va teng huquqli bo‘lishi uchun kurashga da’vat etgani uchun shahardagi mutaassib kayfiyatdagi kuchlar tomonidan kaltaklandi va ko‘p o‘tmay hayotdan ko‘z yumdi. O‘zbek shoirlarining she’rlari keng xalq ommasi yuragiga yo‘l topdi. Ularning she’rlari asosida ko‘plab qo‘shiqlar yaratildi. XX asr boshlarida o‘zbek adabiyotida yangi janrlar paydo bo‘ldi. Nasrda yaratilgan asarlar ham dunyo yuzini ko‘rdi.
Ayniqsa, jadid adabiyoti rivojlandi. Bu adabiyot mazmunida mamlakatdagi og‘ir sharoit va mustamlakachilik tizimi illatlari qoralandi. Jadid adabiyotida 1910-yilda Abdulla Qodiriy ilk nasriy asarlarini e’lon qildi. Adib o‘zining hikoyalari, felyetonlari va pyesalari bilan Turkiston ziyolilari hamda xalq ommasi orasida keng tanildi. Uning ʻʻJuvonbozʼʼ hikoyasi, ʻʻBaxtsiz kuyovʼʼ pyesasi va qator romanlarini xalq sevib o‘qiy boshladi. Nasrda ijod qilish xalq uchun eng ommabop va tushunarli adabiyot shakli edi. Shuning uchun ham jadidlar o‘z g‘oyalarini keng xalq ommasiga singdirish maqsadida nasr janridan keng foydalangani ham bejiz emasdi. Jadidlar xalqqa yaqinlashishning eng samarali yo‘li sifatida xalq milliy teatrini yaratishdi.
1911–1913-yillarda Turkistonning turli shaharlarida teatrlar tashkil etildi.
Adiblar ular uchun pyesalar yozishdi. Sahnada yangragan ona tilidagi nutq va teatr aktyorining harakatlari xalq ommasiga nisbatan qudratli ta’sir vositasiga aylandi.

Abdulla Qodiriy

1911–1917-yillarda Abdulla Qodiriy 25 ta pyesa namoyish etildi, ular xalq ommasi orasida eng mashhur asarlarga aylandi. Bu paytda spektakllarning aksariyati ochiq sahnalarda qo‘yilib, ularga ko‘plab tomoshabinlar tushgan.
Ilk o‘zbek tomoshabinlari uchun jadidlar qo‘ygan pyesalar axloqiy tarbiya maktablariga aylandi. Jadidlar rahnamosi Mahmudxo‘ja Behbudiy tomonidan yozilgan mashhur pyesa — ʻʻPadarkushʼʼda otalar va bolalarni bir-biriga nisbatan shafqatsiz mavjudotlarga aylantirgan ma’naviy qashshoqlik, mol-mulkka ruju qo‘yish qattiq qoralangan edi. Unda yot odatlarning kirib kelishi jamiyat uchun muqaddas bo‘lgan oilani yemirishi ko‘rsatib berildi. Nusratilla Qudratilla qalamiga mansub ʻʻTo‘yʼʼ asarida oilaviy va shaxsiy fojialar sababchisiga aylangan serchiqim ba’zi urf-odatlar va an’analar tanqid ostiga olindi. Pyesada oila boshlig‘ining serhasham sunnat to‘yi uchun puli yetmay qolganida qarz olishga majbur bo‘lganligi va ko‘p o‘tmay to‘lovga layoqatsizligi oqibatida qarzdorning qamoqqa olinishi ko‘rsatilgan. Shu kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega, ma’naviy boy adabiyot xalq ongini uyg‘otuvchi eng muhim vosita bo‘ldi. Uning atoqli namoyandalari esa soha rivojiga ulkan hissa qo‘shdi.


Atamalar izohi

Meteorologiya (yunoncha) – Yer atmosferasi, uning xususiyatlari va unda bo‘ladigan fizik jarayonlar haqidagi fan.

Felyeton (fransuzcha) — kundalik turmushda ro‘y beradigan salbiy hodisalarni tanqid qilib yozilgan gazeta yoki jurnal maqolasi.