Jadidlarning dasturiy maqsad va vazifalari


Jadidlarning asosiy g‘oyalari.


O‘rta Osiyoda taraqqiyparvarlar rivojlangan jamiyat yaratishdek g‘oyalarini amalga oshirishda mutaassiblik, loqaydlik, qoloqlikka qarshi kurash olib borishga alohida ahamiyat berganlar. Ular bu vazifalarni amalga oshirishda quyidagi yo‘nalishlarni ustuvor deb hisoblaganlar: o‘lkada yangi usul maktablari tarmog‘ini kengaytirish, qobiliyatli yoshlarni chet elga o‘qishga yuborish, turli ma’rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish, gazeta va jurnallar chop etish, xalqning ijtimoiy-siyosiy va madaniy ongini yuksaltirish yo‘li bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurish edi. Ilg‘or milliy ziyolilar faoliyatining muhim yo‘nalishi yangi usul maktablari tarmog‘ini kengaytirish edi. Bu maktablar bolalarning tez va oson savodxon bo‘lishlarini ta’minlabgina qolmay, balki ularda fanatizm va konservatizmdan xoli bo‘lgan yangi dunyoqarashning shakllanishiga ham xizmat qilardi. Ular ham Sharq, ham G‘arb madaniyati yutuqlarini egallashga intildilar, o‘qidilar va o‘zgalarni ham shunga da’vat etdilar. Ma’rifatparvarlar xorijga chiqib, turli mamlakatlardagi madaniyat va ta’lim taraqqiyoti darajasini ko‘roldi, ularni solishtirdi va bu zehnli yoshlarda jahon taraqqiyoti yutuqlarini Turkistonga keltirish istagi paydo bo‘ldi. Natijada jadidlarning diqqat markaziga birinchi bosqichda ta’limni isloh etish vazifasi qo‘yildi. Yangi usul maktablarida ta’lim jarayonida Yevropa standartlari mezon qilib olingandi.


Arifmetika, tarix, geografiya, tabiatshunoslik asoslari singari fanlar bilan bir qatorda islom ta’limoti asoslarini o‘rganishga ham katta e’tibor berilgan.
Yangi darsliklar yaratish masalasi juda dolzarb bo‘lib turardi. Dastlabki paytlarda Turkistondagi yangi usul maktablarining ko‘pchiligida Qozon va Orenburgda nashr etilgan darslik va o‘quv qo‘llanmalaridan foydalanildi.
Toshkent, Buxoro, Samarqand, Andijon, Qo‘qon, Xiva shaharlari jadidchilik harakati markaziga aylandi. Bu shaharlarda ochilgan madaniy-ma’rifiy yo‘nalishdagi jamiyat va uyushmalar Turkistonda jadidchilikning keng yoyilishiga olib keldi.

Jadidchilikning asosiy g‘oya va maqsadlari


Jadidlar o‘z nashrlarida jahonda va Turkiston hududida ro‘y berayotgan voqealar haqida ma’lumotlar berib borishdi. Ular bu orqali o‘z g‘oyalari mazmunini va ularni keng yoyish zarur ekanligini ko‘rsatdi. Ma’rifatparvarlar yangi usul maktablarining Turkistonda milliy kadrlar tayyorlash, yosh avlodni o‘qitishdagi ahamiyatini ko‘rsatib berdi. XIX asr oxirida O‘rta Osiyoda yangi usuldagi maktablar sanoqli bo‘lgan bo‘lsa, 1911-yilga kelib ularning soni 63 taga, o‘quvchilarning soni 4106 nafarga yetdi. 1910-yilda Toshkentning o‘zida 24 ta jadid maktabi faoliyat ko‘rsatib, ularda 1740 nafar bola o‘qigan. 1917-yilga kelib o‘lkada 100 ga yaqin yangi usuldagi maktablar mavjud edi.
Taraqqiyparvarlarning qarashlarida xotin-qizlar ta’limi masalasi alohida o‘rin tutgan. Jadidlar, islom ma’rifatli bo‘lishni istagan ayollarga to‘sqinlik qilmaydi deb ta’kidlashdi. Islom ilm o‘rganishni erkaklarga ham, ayollarga ham farz deb hisoblashidan kelib chiqqan holda jadidlar o‘g‘il va qiz bolalarni birga o‘qitishda tashabbuskor bo‘ldi. Jadidchilik harakati namoyandalarining asosiy faoliyatlari ma’rifatparvarlikdan boshlangan bo‘lsa-da, ularning ta’siri Turkistondagi milliy ozodlik harakatlarida g‘oyaviy rahnamolari sifatida muhim o‘rin tutdi.

Turkiston jadidlari


Yakunlarni chiqaramiz!


► Milliy g‘oya millatni ma’naviy yuksaltiradigan milliy g‘urur, erkinlik hissini tarbiyalaydigan dasturdir.


► Jadidlar milliy-ozodlik harakatlarining g‘oyaviy rahnamolari sifatida maydonga chiqdilar.